ทำให้ WordPress แสดง URL ภาษาไทยได้

1. แก้ฐานข้อมูล

ไปที่ตาราง _posts ในคอลัมน์ post_name เปลี่ยนความกว้างจากเดิม 200 เป็นตัวยอื่นให้มากกว่า ในตัวอย่าง ใช้ 10000


2. แก้ไฟล์ใน WordPress

2.1 ไฟล์ formatting.php (wp-include/formatting.php) ในส่วนของ Title ในบันทัดราวๆ 2286 แก้ตัวเลขจากเดิม เป็น 10000 ตามที่เปลี่ยนในฐานข้อมูล


2.2 แก้ไขไฟล์ web.config เพิ่มฟงก์ชั่น rewrite ส่วนของ action ใส่ ?requesturi={URL}


2.3 แก้ไขไฟล์ index.php ใส่คำสั่งรับ paramiter ใน url ในส่วนบนสุดของหน้า ดังนี้

$_SERVER[‘REQUEST_URI’] = isset($_GET[‘requesturi’]) ? $_GET[‘requesturi’] : ‘/’;